Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

Pandangan syarak terhadap perbuatan memboikot produk orang kafir

Dalam keadaan Umat Islam dihina, ditindas dan diperangi oleh musuh-musuhnya daripada kalangan orang kafir seperti mana di Palestin dan di tempat-tempat yang lain, timbul persoalan di kalangan mereka yang cintakan Islam dan ingin membantu saudara Islam mereka yang dizalimi tentang apakah tindakan yang boleh diambil oleh Umat Islam dalam hal ini.

Antara yang sering dilaungkan adalah memboikot barangan orang kafir sebagai hukuman buat mereka dan supaya ekonomi mereka terkesan dan menjadi lemah. Ia akan membuatkan mereka takut dan menghentikan penindasan mereka.

Sejauh manakah kebenaran dakwaan ini dan jika ia berkesan, apakah garis panduan yang perlu diraikan dalam melaksanakannya?

DEFINASI BOIKOT

Enggan berurus dengan seseorang, organisasi, negara dan lain-lain; memulaukan (Kamus Dewan).

DEFINASI BARANGAN

Benda atau perkhidmatan yang dijualbelikan (Kamus Dewan).

PRINSIP-PRINSIP ASAS

Prinsip Pertama: Syarak Membolehkan Bermuamalah (Berurusan) Dengan Orang Kafir dalam Jual Beli

Tidak kira sama ada mereka Kafir Zimmi, Kafir Mu’ahad, Kafir Musta’man mahupun Kafir Harbi[1] selagi mana ia membabitkan suatu yang halal di sisi Syarak. Hal ini tidak dianggap sebagai wala’ (taat setia) terhadap mereka.

Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahihnya ada menyebutkan bab berjudul ‘Bab Jual Beli dengan Orang Musyrikin dan Golongan Kafir Harbi’.

Ibnu Abbas radiallahu anhuma meriwayatkan bahawa:

“Rasulullah sallalahu alaihi wasallam telah wafat sedang baju perisainya tergadai dengan seorang Yahudi dengan sebanyak tiga puluh gantang barli untuk keluarganya” (Sahih. Riwayat Al-Nasaai).

Aisyah radiallahu anha pula meriwayatkan bahawa:

“Nabi sallalahu alaihi wasallam telah membeli makanan daripada seorang Yahudi secara hutang”  (Bukhari dan Muslim).

Jual beli dengan orang kafir dibolehkan sama ada dengan cara orang Islam pergi ke negara kafir atau orang kafir datang ke negara Islam.

Berkata Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah:

“Sekiranya seseorang itu pergi ke negara orang Kafir Harbi untuk membeli daripada sana hal ini dibolehkan di sisi kami. Ini sebagaimana yang dapat difahami daripada perbuatan perniagaan Abu Bakar radiallahu anhu berniaga ke Tanah Syam semasa hidup Rasulullah sallalahu alaihi wasallam sedangkan ketika itu ia adalah negara  Kafir Harbi, dan di samping hadis-hadis yang lain” (Iqtidha’ Al-Siratal Mustaqim, 2/15).

Berkata Ibnu Hajar rahimahullah:

“Dibolehkan bermuamalah dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak sabit haramnya, dan rosaknya akidah kepercayaan mereka dan cara muamalah mereka sesama mereka tidak diambil kira dalam hal ini” (Fathul Bari, 9/280).

Ini adalah prinsip asasnya dalam bermuamalah dengan orang kafir. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian dalam hal ini iaitu:

Tidak dibolehkan bagi orang Islam untuk menjual kepada orang kafir apa yang mereka boleh gunakan untuk memerangi orang Islam. Ini berdasarkan firman Allah,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah dalam perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam hal-hal dosa dan permusuhan” (Al-Maa’idah, 2).

Prinsip Kedua: Cara-Cara Jual-Beli dengan Orang Kafir

Terdapat pelbagai cara barangan orang kafir dibeli pada hari ini. Cara-cara ini perlu dikenal pasti agar hukum yang tepat dapat dikeluarkan buatnya. Dapat disimpulkan bahawa barangan orang kafir dibeli melalui salah satu cara yang berikut:

Barangan itu dibeli terus daripada orang kafir yang menjualnya atau yang mengeluarkannya;

Barangan itu dibeli melalui wakilnya yang muslim yang bertindak mencari pembeli lalu dia menghubungkan antara pembeli dan penjual. Si wakil muslim itu akan menerima imbuhan daripada syarikat atau kilang jualan itu.

Dalam cara ini, pembeli membayar terus kepada penjual asli. Maka ia adalah seperti cara yang pertama daripada sudut manfaat yang diperolehi daripada jualan atau mudarat yang dihadapi akibat boikot yang akan dirasai oleh syarikat kafir itu secara langsung;

Barangan dibeli daripada agen jualan muslim yang mengimport barangan itu atas nama syarikatnya dengan modalnya sendiri.

Apa yang membezakan antara cara ini dan cara yang sebelumnya adalah pengimport muslim ini akan membeli barangan itu lalu menjualnya atas namanya. Berbeza dengan yang sebelumnya, si wakil muslim itu hanya menjadi penghubung antara pembeli dan penjual. Itu sahaja peranannya.

Berbeza dengan dua cara yang sebelum ini, agen jualan muslim ini akan mendapat manfaat daripada jualan atau mudarat daripada boikot secara langsung; dan

Belian barangan francais yang pada asalnya dikeluarkan oleh orang kafir lalu kilang atau kedainya dibuka di negara Islam di bawah pemiliknya yang muslim yang memiliki hak atau kebenaran istimewa daripada syarikat induk atas bayaran tertentu yang perlu dibayar kepada syarikat pengeluar induk tersebut secara berkala.

Syarikat muslim ini akan mendapat manfaat daripada jualan atau mudarat daripada boikot secara langsung. Berbeza dengan syarikat kafir pengeluar induk yang hanya mendapat mudarat secara tidak langsung akibat tidak lagi menerima bayaran untuk hak-hak francais tersebut.

Prinsip Ketiga: Jenis Barangan Jualan Orang Kafir

Barangan-barangan jualan secara amnya sama ada yang dijual oleh orang Islam atau kafir tidak lari daripada tiga jenis: 1. Barangan keperluan asas; 2. Keperluan sampingan; atau 3. Kelengkapan.[2]

Tidak dinafikan adanya perbezaan ketara antara ketiga-tiga kategori ini. Syariat Islam membezakan antara keperluan asas dan selainnya. Bahkan sehingga mengharuskan yang haram tatkala darurat dan dalam keadaan mendesak sekiranya nyawa sudah terancam.

Firman Allah,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

“Dia telah menjelaskan apa yang haram buat kamu kecuali apa yang kamu terdesak kepadanya” (Al-An’aam, 119).

Berdasarkan banyak nas-nas Al-Quran dan Hadis, para ulama telah menetapkan kaedah:

الضَرُورَةُ تُبِيحُ المحضُورَة

“Keadaan Terdesak (Darurat) Akan Mengharuskan yang Terlarang (Haram)” (Al-Asybaah Wa Al-Nadhaa’ir oleh Imam Sayuti, 93).

Mereka juga menetapkan bahawa keperluan akan mengambil tempat darurat sekiranya ia melibatkan perkara-perkara yang umum (الحَاجَة تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَة)   (Al-Asybaah Wa Al-Nadhaa’ir oleh Imam Sayuti, 97).

Oleh itu, kita perlu membezakan antara barangan keperluas asas seperti beras, barangan keperluan sampingan seperti kenderaan atau barangan kehendak seperti kereta mewah dan seumpamanya.

Perbuatan memboikot barangan keperluan asas jelas boleh mengancam nyawa orang Islam berbanding memboikot barangan sampingan dan kehendak.

Prinsip Keempat: Menutup Jalan Kerosakan ( سَدُّ الذَّرِيعَة )

Ia adalah antara kaedah yang digunakan oleh para ulama. Apa yang dimaksudkan dengan kaedah ini adalah perkara-perkara yang pada asalnya  harus boleh menjadi haram sekiranya ia membawa kepada mudarat.

Jalan-jalan yang boleh membawa kepada mudarat ini sama ada ia pasti (قطعي), samar-samar (ظني)  atau suatu yang jarang berlaku (نادر) dengan erti kata ia jarang menyebabkan mudarat.

Sekiranya ia pasti (قطعي) membawa mudarat maka para ulama sepakat menyatakan ia haram. Jika ia jarang (نادر) menyebabkan mudarat maka para ulama juga sepakat dalam menyatakan bahawa ia tidak haram dan ia kekal pada hukum asalnya iaitu harus.

Adapun sekiranya ia samar-samar(ظني)  iaitu boleh jadi tidak membawa kepada mudarat,  di sini para ulama berbeza pendapat sama ada ia haram atau tidak (Ihkaam Al-Fusuul oleh Al-Baji, 690).

Boleh kita simpulkan bahawa dalam keadaan samar-samar (ظني) ia kembali kepada kebaikan (maslahat) dan keburukan (mafsadah) suatu perbuatan itu.

Berkata Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah :

“Jalan-Jalan ini sekiranya ia secara kebiasaannya akan membawa kepada yang haram maka Syarak mengharamkannya secara mutlak… Sekiranya ia hanya kadang-kadang membawa kepada yang haram maka jika tidak ada maslahat yang lebih pada jalan-jalan ini Syarak akan mengharamkannya juga” (Al-Fatawa Al-Kubra, 3/257).

Apa yang dimaksudkan di sini adalah, Syarak sentiasa melihat kepada jalan (cara) yang digunakan untuk sampai kepada sesuatu dalam menentukan hukumnya. Maka jalan-jalan yang membawa kepada yang haram atau makruh akan mengambil hukum yang serupa.

Oleh itu para ulama mengingatkan bahawa dalam menentukan hukum suatu perbuatan manusia, ia hanya boleh ditentukan setelah melihat natijah hasil perbuatan tersebut daripada sudut kebaikan atau keburukannya. Maka suatu perbuatan tidak akan diizinkan walaupun ia boleh mendatangkan maslahat melainkan setelah dilihat kesudahannya agar jangan kebaikan (maslahat) yang diperolehi turut mendatangkan keburukan (mafsadah) yang sama atau lebih daripadanya (Al-Muawaqaat oleh Imam Syatibi, 4/194).

Terdapat dua kaedah yang menjadi sandaran dalam menilai kebaikan dan keburukan sesuatu perbuatan. Dua kaedah ini ialah:

Sekiranya suatu perbuatan menjurus kepada keburukan (mafsadah) dan tidak ada kebaikan (maslahat) yang mendominasi perbuatan itu, maka ia dilarang.

Ini kerana Syarak menitip beratkan langkah berjaga-jaga ( الاحتياط ), mengambil langkah tegas ( الأخذ بالحزم ) serta mengelak daripada jalan-jalan yang membawa kepada kerosakan dan keburukan (mafsadah) ( سد الذريعة ) (Al-Muawaqaat oleh Imam Syatibi, 2/364).

Terdapat banyak contoh dalam Al-Quran dan Sunnah tentang hal ini. Seperti mana larangan Syarak membuat binaan atas kubur, wanita bermusafir tanpa mahram, khalwat antara lelaki dan perempuan bukan mahram, berhias buat wanita yang kematian suaminya dalam tempoh iddah, pembunuh mewarisi harta saudaranya yang dibunuh dan lain-lain.

Sebaliknya, sekiranya suatu perbuatan yang secara dasarnya adalah haram tetapi dalam suatu situasi yang tertentu ia boleh membawa kepada kebaikan (maslahat) yang mendominasi perbuatan tersebut, ia dibolehkan.

Contohnya memberi wang tebusan kepada kafir harbi untuk membebaskan orang Islam yang mereka tawan, atau memberi wang kepada seorang yang akan menggunakannya pada jalan yang haram sesudah dia mengugut akan membunuh jika wang tersebut tidak diberikan kepadanya.

2. Dalam menilai kebaikan (maslahat) atau keburukan (mafsadah) suatu perbuatan, cukup dengan sangkaan kuat (غلبة الظن). Tidak perlu sampai yakin (يقين) akan kebaikan atau keburukan yang terhasil daripada perbuatan itu.

Ini kerana menilai kebaikan atau keburukan sesuatu perbuatan hanya dapat dilakukan secara andaian atau anggaran. Adapun menilainya secara tepat, kebiasaannya ia adalah sukar.

Berkata Al-Izz bin Abdul Salam:

“Kebanyakan maslahat dan mafsadah tidak dapat ditentukan kedudukannya secara tepat. Ia hanya dapat ditetapkan secara andaian mengenangkan betapa susahnya menetapkannya secara tepat” (Al-Qawaa’id Al-Sughra, 100).

Prinsip Kelima : Merosakkan Ekonomi Musuh adalah antara Cara Jihad yang Syarie

Nabi sallalahu alaihi wasallam telah menggunakan cara tekanan ekonomi melalui pasukan-pasukan tentera yang diutus untuk menyerang kafilah-kafilah perniagaan orang kafir Quraisy.

Sebagaiman dalam peristiwa Nabi sallalahu alaihi wasallam mengutus 300 anggota tentera berkuda yang dikepalai oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radiallahu anhu untuk menyerang kafilah Quraisy (Sahih. Riwayat Abu Daud).

Begitu juga dalam Peperangan Badar yang pada asalnya berlaku akibat Nabi sallalahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah untuk mendapatkan kafilah Abu Sufyan (Riwayat Muslim).

Lebih daripada itu, ketika di Mekkah Nabi sallalahu alaihi wasallam pernah mendoakan atas kaum Quraisy agar mereka ditimpakan kemarau dan agar kehidupan mereka menjadi susah.

Berkata Abdullah bin Masud radiallahu anhu:

Apabila Kaum Quraish bertindak derhaka terhadap Rasulullah sallalahu alaihi wasallam dan enggan menerima Islam Baginda berdoa,

اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُف

“Ya Allah, bantulah aku dengan kemarau seperti mana kemarau (Nabi) Yusof”

Akibatnya penduduk Mekah kekurangan makanan yang teramat sangat sehingga ada yang memakan bangkai. Hal ini berterusan sehingga Nabi sallalahu alaihi wasallam diminta supaya berdoa kepada Allah agar kemarau dihentikan  (Sahih. Riwayat Tirmizi).

Jika perkara ini sudah jelas, adalah penting untuk kita kenal pasti bidang-bidang perniagaan atau produk-produk jualan yang boleh dijadikan sebagai fokus dalam boikot agar ia benar-benar memberi impak dan kesan yang diharapkan untuk melemahkan orang kafir yang menindas Umat Islam.

Amat malang sekiranya produk-produk kafir yang perlu diboikot tidak diboikot sebaliknya syarikat francais yang dimiliki muslim pula yang menjadi mangsa. Akhirnya pihak yang sepatutnya dihukum terus bermaharajalela manakala orang yang tidak bersalah pula dizalimi.

Apa yang pasti, bank-bank riba serta syarikat-syarikat media dan hiburan antarabangsa yang sememang dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani perlu diboikot. Ini kerana ia menjadi asas kekuatan dan pengusaan mereka terhadap dunia di samping menjadi alat propaganda untuk terus melemahkan Umat Islam. Mata wanga Dolar juga sewajarnya diboikot.

Prinsip Keenam: Boikot Berkait Rapat dengan Izin Pemerintah

Antara prinsip yang menjadi pegangan Ahli Sunnah Wal Jama’ah adalah ‘Kewajipan Taat dan Patuh Terhadap Pemerintah Islam dalam Hal-Hal yang Makruf’.

Badan Pembesar Ulama dan Jawatankuasa Tetap Kajian Ilmiah dan Fatwa, Arab Saudi telah diajukan soalan yang berikut:

“Kini kedengaran seruan supaya memboikot barangan dagangan Amerika seperti Pizza Hut, McDonalds dan lain-lain. Adakah kita perlu menyahut seruan ini? Dan adakah urusan jual beli dengan orang kafir di negara kafir harbi dibolehkan? Atau adakah ia hanya dibolehkan dengan orang kafir mu’ahad, zimmi dan musta’man di negara kita sahaja?”

Jawapan:

“Dibolehkan membeli barangan yang halal tidak kira daripada mana jua ia dikeluarkan selagi mana pemerintah tidak memerintahkan supaya ia diboikot demi maslahat Islam dan orang Islam. Ini kerana asal hukum jual beli adalah harus sebagaimana firman Allah, “Dan Allah menghalalkan jual beli” (Al-Baqarah, 275) dan Nabi sallalahu alaihi wasallam telah membeli daripada orang Yahudi” (Fatwa no. 21776 bertarikh 25.12.1421H).

===============================================

Syeikh Soleh Fauzan Al-Fauzan hafidahullah, Anggota Badan Pembesar Ulama dan Jawatankuasa Tetap Kajian Ilmiah dan Fatwa, Arab Saudi telah ditanya dengan soalan yang berikut:

“Kini tersebar di akhbar laungan supaya diboikot barangan Amerika dan tidak membeli atau menjualnya. Antaranya apa yang ditulis di salah satu akhbar hari ini bahawa para ulama Islam menyeru kepada boikot dan bahawa hal ini adalah fardu ain wajib atas setiap seorang muslim manakala membeli barangan ini adalah haram dan pelakunya melakukan dosa besar kerana membantu golongan Yahudi dalam memerangi orang Islam. Mohon agar Syeikh menjelaskan hal ini dan adakah seseorang itu akan mendapat pahala kerana melakukannya?

Jawapan:

“Pertama: Saya minta agar diberi satu salinan atau potongan daripada akhbar yang menyebutkan tentang perkara yang dinyatakan oleh si penanya.

Kedua: Ini tidak benar. Para ualam yang muktabar tidak mengeluarkan fatwa melarang membeli barangan dagangan Amerika. Barangan dagangan Amerika masih diimport dan dijual di pasaran orang Islam.

Barangan dagangan ini tidak akan diboikot kecuali jika ada arahan daripada pemerintah menuntut supaya ia diboikot dan supaya mana-mana negara diboikot. Dalam keadaan ini barulah ia perlu diboikot.

Adapun sekadar laungan individu mengharamkan (barangan tertentu); perbuatan ini termasuk dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ia tidak dibolehkan” (Al-Fatawa Al-Muhimmah fi Tabsiir Al-Ummah, oleh Jamal bin Furaihan Al-Harithi, 110).

Boikot yang dilakukan dengan izin pemerintah sesudah maklumat dan langkah yang tepat dikenal pasti akan menjamin keberkesanan boikot tersebut di samping memperoleh kerja sama daripada semua pihak; sama ada rakyat jelata yang terdiri daripada pengguna dan pembeli, pihak pengimpot dan penjual, serta penguatkuasaan arahan boikot daripada pemerintah.

Adapun laungan individu atau badan-badan bukan kerajaan supaya diboikot barangan-barangan tertentu, ia hanya akan mengakibatkan perselisihan dan perbalahan di kalangan masyarakat Islam. Bahkan berkemungkinan besar langkah yang tidak tepat akan diambil akibat kurang data dan maklumat di mana akhirnya ia lebih merugikan orang Islam berbanding orang kafir.

HUKUM BOIKOT BARANGAN ORANG KAFIR

Dapat kita simpulkan bahawa hukum boikot berbeza antara satu situasi dengan situasi yang lain iaitu:

Keadaan Pertama: Jika Ia Diarahkan oleh Pemerintah

Jika pemerintah sebuah negara Islam memerintahkan supaya barangan tertentu atau barangan negara-negara tertentu diboikot maka rakyat negara tersebut wajib mentaati arahan tersebut.

Firman Allah,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah RasulNya dan para pemerintah daripada kalangan kamu” (Al-Nisaa’, 59).

Kisah Ka’ab bin Malik radiallahu anhu diboikot (dipulau) oleh penduduk Madinah atas arahan Nabi sallalahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim boleh dijadikan hujjah dalam hal ini.

Keadaan Kedua: Sekiranya Tiada Arahan daripada Pemerintah

Keadaan ini tidak lari daripada dua situasi:

Dia mengetahui secara pasti bahawa harga barangan yang dibeli itu akan membantu orang kafir memerangi orang Islam. Dalam situasi ini, haram untuknya membeli daripada orang kafir tersebut. Ini kerana ia jelas menjurus kepada membantu orang kafir dalam perkara dosa dan permusuhan yang ditegah Syarak, dan sejajar dengan kaedah menutup jalan-jalan yang membawa kepada yang haram.

Sebagaimana Syarak melarang jualan anggur kepada mereka yang menggunakannya untuk membuat arak, menjual senjata pada zaman fitnah apabila berlaku kekacauan sesama orang Islam dan memberi pinjaman kepada mereka yang akan menggunakannya untuk perkara yang haram.

Hukum ini khas kalau sekiranya dia mengetahui secara pasti sama ada berdasarkan pengetahuannya secara langsung, melalui berita orang yang dipercayainya dan seumpamanya.

Di samping pengetahuan secara pasti (yakin), sangkaan kuat juga mengambil hukum yang sama sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.

2. Dia tidak mengetahui secara pasti sama ada harga barangan yang dibeli itu akan menjurus kepada yang haram atau tidak.

Di sini kita mengingatkan bahawa Syarak secara dasarnya membolehkan orang Islam berjual beli dengan orang kafir walaupun dengan kafir harbi yang diperangi.

Di samping itu perlu dilihat kebaikan (maslahat) atau keburukan (mudarat) yang akan terhasil daripada boikot tersebut. Boikot hanya dibolehkan sekiranya kebaikan dan maslahat mendominasi keburukan dan mudarat.

Adapun memboikot barangan orang kafir yang dijual oleh agen jualan muslim atau barangan francais orang kafir yang kilang atau kedainya dimiliki oleh orang muslim, ia jelas memudaratkan peniaga muslim itu berbanding orang kafir.

Tidak dinafikan bahawa terdapat kemungkinan bahawa syarikat pengeluar induk kafir juga akan terkesan sedikit sebanyak. Tetapi di sini kita mengingatkan bahawa kesan mudarat boikot akan dirasai oleh peniaga muslim secara langsung dan secara pasti berbanding syarikat induk kafir yang mungkin akan terkesan dan mungkin tidak. Di sini perkara yang yakin dan pasti perlu diraikan dan didahulukan berbanding perkara yang tidak pasti. Dalam keadaan ini boikot tidak wajar dilakukan kerana mudaratnya lebih kepada orang Islam berbanding orang kafir.

PENUTUP

Semoga dengan penjelasan ini ia akan dapat memberi sedikit sebanyak panduan buat Umat Islam dalam memboikot barangan orang kafir. Orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani adalah musuh ketat Umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Dalam masa yang sama Umat Islam perlu bertindak bijak dalam apa jua rancangan dan tindakan mereka. Panduan dan petunjuk Syarak perlu didahulukan dan bukan emosi dan perasaan. Bertindak melulu semata-mata atas perasaan marah dan benci tentu membawa kesan yang buruk. Akhirnya apa yang diharapkan tidak kecapaian mudarat pula yang mendatang.

وَصلَّى الله عَلى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم

Kajang, 24 Ramadan 1435H / 22 Julai 2014

Idrissulaiman@yahoo.com

[1] Kafir Zimmi adalah orang kafir yang menetap di negara Islam secara tetap dengan keamanan yang diberikan kepadanya secara berterusan;

Kafir Mu’ahad adalah orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam untuk tidak berperang untuk tempoh yang tertentu;

Kafir Musta’man adalah orang Kafir Harbi yang memasuki negara Islam dengan keamanan sementara yang diberikan kepadanya untuk tujuan yang tertentu; dan

Kafir Harbi adalah orang kafir yang diperangi dan tidak ada perjanjian perdamaian antara mereka dan orang Islam.

[2] Barangan Keperluan Asas adalah barangan yang ketiadaannya akan mengancam kehidupan manusia.

Barangan Keperluan Sampingan adalah barangan yang ketiadaannya akan menyebabkan kesempitan dan kesukaran buat manusia.

Barangan Kehendak adalah barangan yang ketiadaannya akan menyebabkan manusia tidak dapat hidup selesa (Al-Muawaqaat oleh Imam Al-Syatibi, 2/8) .

 

Oleh : Ustaz Idris Sulaiman

05/08/2014 Posted by | Ibadah, Politik dan Dakwah, Q & A (Soal Jawab) | , | Leave a comment

Sifat sifat buruk Yahudi yang di sebut dalam Quran dan Kitab Talmut mereka yang diubahsuai

  Al-Quran banyak menceritakan kedegilan bangsa Yahudi seperti bagaimana orang Yahudi mengingkari perintah Allah SWT walaupun sebahagian besar Rasul dan Nabi adalah dari kalangan kaum itu.

  Allah SWT melalui wahyunya dalam Al-Quran telah menggambarkan sifat buruk orang Yahudi yang zalim, membuat kerusakan di muka bumi, dan memusuhi bangsa lain, terutama sekali kaum Muslimin.

  Berikut merupakan 22 sifat buruk bangsa Yahudi seperti yang disebut di dalam Al-Quran:

 1. Keras hati dan zalim (Al-Baqarah:75,91,93,120,145,170; An-Nisa:160; Al-Maidah:41)

 2. Kebanyakan fasik dan sedikit beriman kepada Allah SWT (Ali Imran:110; An-Nisa:55)

 3. Musuh yang paling bahaya bagi orang-orang Islam (Al-Maidah:82)

 4. Amat mengetahui kekuatan dan kelemahan orang-orang Islam seperti mereka mengenal anak mereka sendiri (Al-An’am:20)

 5. Mengubah dan memutarbelitkan kebenaran (Al-Baqarah:75,91,101,140,145,211; Ali Imran:71,78;  An-Nisa:46; Al-Maidah:41)

 6. Menyembunyikan bukti kebenaran (Al-Baqarah:76,101,120,146; Ali Imran:71)

 7. Hanya menerima perkara-perkara atau kebenaran yang dapat memenuhi cita rasa atau nafsu mereka (Al-Baqarah:87,101,120,146; Al-Maidah:41)

 8. Ingkar dan tidak dapat menerima keterangan dan kebenaran Al-Quran (Al-Baqarah:91,99; Ali Imran:70)

 9. Memekakkan telinga kepada seruan kebenaran, membisukan diri untuk mengucapkan perkara yang benar, membutakan mata terhadap bukti kebenaran dan tidak menggunakan akal untuk menimbangkan kebenaran (Al-Baqarah:171)

 10. Mencampur adukkan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil (Ali Imran:71)

 11. Berpura-pura mendukung orang Islam tetapi apabila ada di belakang orang-orang Islam, mereka mengutuk dengan sekeras-kerasnya (Al-Baqarah:76; Ali Imran:72,119)

 12. Hati mereka sudah tertutup akan Islam kerana dilaknat oleh Allah SWT yang disebabkan oleh kekufuran mereka sendiri (Al-Baqarah:88,120,145,146)

 13. Kuat berpegang pada semangat kebangsaan mereka dan mengatakan bahawa mereka adalah bangsa yang istimewa yang dipilih oleh Tuhan dan meyakini agama yang selain daripada Yahudi adalah salah (Al-Baqarah:94,111,113,120,135,145; Al-Maidah:18)

 14. Tidak akan ada kebaikan untuk seluruh manusia jika mereka memimpin (An-Nisa:53)

 15. Tidak suka, dengki, iri hati terhadap orang-orang Islam (Al-Baqarah:90,105,109,120)

 16. Mencintai kemewahan dan kehidupan dunia, bersifat tamak dan rakus, menginginkan umur yang panjang dan mengejar kesenangan serta takut akan kematian (Al-Baqarah:90,95,96,212)

 17. Berkata bohong, mengingkari janji dan melampaui batas (Al-Baqarah:100,246,249 Ali Imran:183,184; An-Nisa:46)

 18. Berlindung di sebalik mulut yang manis dan perkataan yang baik (Al-Baqarah:204,246; Ali Imran:72; An-Nisa:46)

 19. Mengada adakan perkara-perkara dusta dan suka kepada perkara-perkara dusta (Ali Imran:24,94,183,184; Al-Maidah:41)

 20. Berlaku sombong dan memandang rendah terhadap orang-orang Islam (Al-Baqarah:206,212,247)

 21. Tidak amanah dan memakan hak orang lain dengan cara yang salah (Ali Imran:75,76; At-Taubah:34)

 22. Selalu melakukan kerusakan dan menganjurkan peperangan (Ali Imran:64). [foren]

  Sumber: Berita Palestina

  Berikut merupakan Sifat buruk bangsa Yahudi seperti yang disebut di dalam Kitab Talmut / taurat yg di ubahsuai spt juga injil yg di ubahsuai oleh pendita nasrani:

  “Hanya orang-orang Yahudi yang manusia, sedangkan orang-orang bukan Yahudi bukanlah manusia, melainkan binatang belaka.” (Kerithuth 6b hal.78, Jebhammoth 61a)

  “Orang-orang bukan Yahudi diciptakan sebagai budak/hamba abdi untuk melayani orang-orang Yahudi.”(Midrasch Talpioth 225)

  “Angka kelahiran orang-orang bukan Yahudi harus dikurangkan sekecil mungkin.” (Zohar II, 4b)

  “Orang-orang bukan Yahudi harus dijauhi, bahkan lebih daripada babi yang sakit.” (Orach Chaiim 57, 6a)

  “Tuhan (Yahweh) tidak pernah marah kepada orang-orang Yahudi, melainkan hanya (marah) kepada orang-orang bukan Yahudi.” (Talmud IV/8/4a)

  “Di mana saja mereka (orang-orang Yahudi) datang, mereka akan menjadi pangeran raja-raja.”(Sanhedrin 104a)

  “Terhadap seorang bukan Yahudi tidak menjadikan orang Yahudi berzina. Bisa terkena hukuman bagi orang Yahudi hanya bila berzina dengan Yahudi lainnya, yaitu isteri seorang Yahudi. Isteri bukan Yahudi tidak termasuk.” (Talmud IV/4/52b)

  “Tidak ada isteri bagi bukan Yahudi, mereka sesungguhnya bukan isterinya.” (Talmud IV/4/81 dan 82ab)

  “Orang-orang Yahudi harus selalu berusaha untuk menipudaya orang-orang bukan Yahudi.” (Zohar I, 168a)

  “Jika dua orang Yahudi menipu orang bukan Yahudi, mereka harus membahagi keuntungannya.” (Choschen Ham 183, 7)

  “Tetaplah terus berjual beli dengan orang-orang bukan Yahudi, jika mereka harus membayar uang untuk itu.” (Abhodah Zarah 2a T)

  “Tanah orang bukan Yahudi, kepunyaan orang Yahudi yang pertama kali menggunakannya.”(Babba Bathra 54b)

  “Setiap orang Yahudi boleh menggunakan kebohongan dan sumpah palsu untuk membawa seorang bukan Yahudi kepada kejatuhan.” (Babha Kama 113a)

  “Kepemilikan orang bukan Yahudi seperti padang pasir yang tidak dimiliki; dan semua orang (setiap Yahudi) yang merampasnya, berarti telah memilikinya.” (Talmud IV/3/54b)

  “Orang Yahudi boleh mengeksploitasi kesalahan orang bukan Yahudi dan menipunya.” (Talmud IV/1/113b)

  “Orang Yahudi boleh mempraktikkan riba terhadap orang bukan Yahudi.” (Talmud IV/2/70b)

  “Ketika Messiah (Raja Yahudi Terakhir atau Ratu Adil) datang, semuanya akan menjadi budak-budak orang-orang Yahudi.” (Erubin 43b)

 23. 22/07/2014 Posted by | Politik dan Dakwah, Tazkirah | | Leave a comment

  Surat Dr Mahathir kepada 3 PM Israel

  KUALA LUMPUR 29 Feb. – Berikut ialah surat yang ditulis oleh bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada tiga Perdana Menteri Israel iaitu Yitzhak Rabin pada tahun 1993; Benjamin Netanyahu pada tahun 1997; dan Ehud Barak pada tahun 1999 seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Malaysia di sini, hari ini. – BERNAMA

  A

  01/03/2012 Posted by | Berita dan Isu Semasa, Politik dan Dakwah | , , | Leave a comment

  Yahudi DiPuja Umat Merana

  Firman Allah dalam ayat 28 – 29  surah Ibrahim :

  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ

  Maksudnya : Tidakkah engkau lihat dan merasa hairan terhadap orang-orang yang menukar kesyukuran nikmat Allah dengan kekufuran dan telah menempatkan kaum mereka dalam kebinasaan. Iaitu neraka jahannam yang mereka akan menderita bakarannya dan ingatlah seburuk-buruk tempat tetap ialah neraka jahannam

  Kini kita telah berada pada bulan Safar di mana banyak peristiwa penting  yang  pernah berlaku pada bulan ini antaranya Peristiwa berdarah ar-Raji’ yang telah berlaku pada bulan Safar tahun 4 Hijrah di mana beberapa wakil daripada qabilah ‘Adal  dan Qarah telah datang menemui Rasulullah s.a.w untuk meminta agar menghantar beberapa orang sahabat bertujuan bagi mengajar al-Quran dan hukum-hakam agama atas dasar di tempat tinggal mereka yang bernama ar-Raji’ terdapat  sambutan yang baik kepada ajaran Islam. Lalu Rasulullah sa.w menghantar 6 orang sahabat (menurut riwayat imam Bukhari 10 orang sahabat) di mana Mar’id bin Abi Mar’id dilantik menjadi ketua kepada rombongan pendakwah tersebut. Malangnya apabila sampai di ar-Raji’, rombongan pendakwah ini telah dikepung oleh tentera musuh yang sememangnya memasang perangkap untuk menculik pendakwah Islam bagi diserahkan kepada kafir Quraisy Mekah bagi tukaran termasuk membebaskan tawanan perang. Sebahagian besar rombongan pendakwah ini tidak mahu menyerah diri kepada musuh sehingga gugur syahid. Manakala 3 yang sanggup menerima syarat musuh pula telah dijual kepada kafir Quraisy dan turut gugur syahid dibunuh oleh pembeli mereka yang sememangnya benci terhadap Islam.  Peristiwa ini memberi pengajaran besar kepada kita semua bagaimana dalam memperjuangkan Islam mesti berdepan dengan pelbagai helah musuh termasuk diculik dan dipaksa untuk belot kepada perjuangan Islam. Hanya golongan yang benar-benar teguh iman dan kesabarannya sahaja yang tidak akan sekali-kali menjual agama dengan dunia, tidak mengkhianati amanah rakyat demi kepentingan diri sendiri

  Sejarah Islam turut mencatatkan bagaimana bulan Safar tahun 656 Hijrah, tentera Tartar Monggol yang berasal dari hujung negara China yang diketuai oleh Halagu telah datang menyerang Kota Baghdad dan menghancurkannya sehingga jatuhnya Kerajaan Abbasiyah setelah 5 kurun memerintah berpusat di Baghdad  yang ketika itu diperintah oleh al-Musta’sim. Kejatuhan kerajaan Islam itu akibat perpecahan umat Islam, ajaran Islam yang menyeluruh diabaikan sehingga ramai yang hanyut dengan hiburan yang melalaikan. Malah ada seorang menterinya yang dikenali dengan ’Alqami telah berpaling tadah dengan meminta pertolongan daripada Halagu pemimpin tentera Tartar untuk menyerang Baghdad. Kita dapat melihat bagaimana perbuatan berpaling tadah dan belot daripada perjuangan sentiasa berlaku sekiranya berjuang untuk dapat kuasa dan harta tetapi ia jarang berlaku apabila diikat kukuh dengan ikatan aqidah yang kuat. Oleh itu kita mesti berhati-hati dalam memilih wakil atau pemimpin kita supaya tidak diserahkan kepada golongan yang sanggup menggadai maruah apatah agama demi keuntungan dunia dan nafsunya.

  Pertembungan antara iman dan kufur terus berlangsung, pertentangan antara Islam dan jahiliah terus berlaku, percanggahan antara hak dan batil terus terjadi. Oleh itu kita umat Islam tidak mempunyai masa untuk berehat kerana tugas kita lebih banyak daripada masa yang ada. Hadapan kita ada antara dua pilihan samada berjuang atau hidup sebagai hamba kepada musuh Islam, kembali kepada sistem Islam atau menjadi penyembah kepada sistem musuh Islam. Akhirat pula kita akan mendapat balasan Syurga jika berjuang untuk Islam sebaliknya menjadi bahan bakaran api neraka sekiranya menjadi petualang yang mengkhianati agama.

  Kita dapat lihat sendiri bagaimana zionis yahudi telah merancang lebih 100 tahun untuk menguasai dunia iaitu bermula pada tahun 1897 hingga kini di mana mereka telah membahagikan kepada 2 fasa. Fasa pertama bermula tahun 1897 hingga 1947 yahudi mesti mempunyai sebuah negara berdaulat dimana ia telah berjaya dengan terdirinya negara haram Israel di bumi Palestin pada tahun 1948. Cuma fasa kedua iaitu 1947 hingga 1997 untuk menguasai seluruh dunia dengan terdirinya Israel Raya belum lagi berjaya sehingga tersasar hampir 12 tahun. Yahudi antaranya menggunakan formula 5F dalam menghancurkan umat Islam iaitu :

  [1] Filem dimana bukan sahaja yahudi dapat mengaut keuntungan malah merosakkan aqidah Islam sehingga adanya laporan suatu kajian ilmiah yang dijalankan di mana ramai remaja Islam yang terlibat dengan pemujaan Syaitan seperti Black Metal, Jangan Ikut Tuhan (JIT) dan sebagainya antaranya disebabkan pengaruh filem. Begitu juga seks bebas dan sikap negatif yang ditanam melalui filem tajaan yahudi.

  [2]Famili (keluarga) dengan menanamkan budaya hidup bebas dalam keluarga Islam sehingga berleluasanya perbuatan bersedudukan dengan suami atau isteri orang, anak-anak dibiarkan mendedah aurat dan bergaul bebas tanpa batasan

  [3]Fesyen pakaian dengan memperkenalkan fesyen yang mendedah aurat dan mengghairahkan di mana setiap fesyen yang ditayangkan melalui filem terus dipasarkan secara meluas dengan harga yang murah. Umat Islam terus memakai pakaian yang menjolok mata dengan perasaan bangga kerana dianggap memakai pakaian mengikut peredaran masa dan zaman. Pakaian yang mengikut kehendak syarak dihina malah diperangi habis-habisan sehingga pernah berlaku pekerja yang bertudung dibuang kerja, larangan memakai serban di tempat kerja dan pengajian sehingga ada pelajar sekolah dipecat. malah akhir-akhir ini penunggang motosikal yang berserban dipandang seperti penjenayah berbanding mat rempit. Keadaan ini amat membahayakan kerana kita sedia maklum bahawa undang-undang jalanraya membenarkan umat Islam memakai serban semasa menaiki motosikal tetapi akibat tafsiran makna lebai yang kabur menyebabkan sesiapa yang tidak diakui sebagai lebai akan disaman sedangkan sijil atau dokumen untuk lebai belum pernah dikeluarkan oleh mana-mana agensi atau jabatan. Kita doakan semoga tafsiran makna lebai lebih mesra Islam bukannya berada bawah tempurung sekuler yang lebih hormat serban sikh daripada Islam. Begitu juga ketika orang yang tidak menutup aurat dikenakan tindakan seperti saman maka bangkitnya pejuang hak asasi manusia dalam membela mereka sedangkan bila pakaian yang disuruh oleh agama dihina dan disekat pemakaiannya maka tiada siapa yang bangkit secara bersama untuk mempertahankannya. Masyarakat telah diyahudikan pemikiran dan cara berpakaiannya sehingga Islam ditendang jahiliah dijulang. Ingatlah amaran nabi s.a.w melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Said al-Khudri:

  قال الرسول e  : لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ اَّلذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاٍع حَتَّى لَوْدَخَلُوْا فِى حُجْرِ ضَبٍّ لاتبَّعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا : يارسولَ الله آليَهُوْدُ وَالنَّصَارَى؟. قَالَ : فَمَنْ ؟

  Maksudnya: Kamu akan mengikut jejak langkah umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga jika mereka memasuki lubang dhob nescaya kamu pun akan turut mengikuti mereka. Para sahabat bertanya : “ Ya Rasulullah! Adakah Yahudi dan Nasrani?. Nabi bersabda: Siapa lagi kalau tidak mereka

  Senjata yahudi ke-[4] ialah Fun (hiburan) di mana hiburan yang melampau terus dihidupkan sehingga banyak masa umat Islam dihabiskan untuk berbincang perkara berkenaan artis dan filem sedangkan masalah yang besar diabaikan. Umat Islam berasa senang hati untuk hadir program hiburan serta merasakan suatu siksaan dan deraan bila diminta menghadiri majlis keagamaan dan program dalam menggerakkan kerja-kerja Islam

  [5] Food (makanan) di mana umat Islam kini lebih berselera untuk menjamu makanan yang dihasikan oleh jenama yahudi dan sekutunya berbanding produk umat Islam sendiri. Kita mesti sedar bagaimana adanya usaha mengedarkan gandum yang diproses di Israel yang dicampur dengan bahan untuk memandulkan manusia. Pernah berlaku di Mesir dan Jordan pengedaran telur ayam Israel yang disuntik ubat mandul. Jangan biarkan kita mandul semangat melawan Israel dan mandul keturunan kerana banyak menjamu selera makanan dan minuman yahudi. Renungilah suatu petikan kitab yahudi :“Angka kelahiran orang bukan Yahudi harus dikurangkan sekecil mungkin.”  ………Firman Allah dalam  ayat 45 surah al-Anfal:

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

  Maksudnya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu memerangi pasukan musuh maka teguhkan hatimu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beroleh kemenangan

  (Intisari Khutbah di nukil dari  ekhutbah January 8 2012)

  13/01/2012 Posted by | Tazkirah | | Leave a comment

  Islam, Kristian dan Yahudi adalah agama Allah

  Kitab Suci Al Quran,Taurat, Zabur atau Injil

  Bahawasanya Agama langit disebut dalam istilah Arabnya, al-adyan as-samawiyyah, yang bererti agama-agama langit.Agama langit yang kekal hingga hari ini ada 3.Ia itu Yahudi, Kristian dan Islam.

  Ia adalah istilah keagamaan yang dirujukkan kepada Allah, yang diturunkan kepada manusia, berasaskan kepada wahyu yang sahih pada mulanya. Ia diturunkan kepada rasul-rasul yang dilantik Allah, untuk menerima dan menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia tanpa ditokok dan ditambah.

  Mengamal kitab-kitab Allah SWT memang ada perbezaan. Perbezaan dari segi istilah dan nama yang dimaksudkan kepada sesuatu kitab itu. Seperti Kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Allah Daud a.s. disebutkan Allah dalam Surah an-Nisa, ayat 163. Manakala Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa a.s. dicatat dalam Surah al-Maaidah, ayat 44.
  Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa a.s., dinyatakan dalam Surah al-Maaidah, ayat 46 dan al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., disebut dalam Surah al-An’am ayat 19.

  Memang nama-nama kitab Allah tersebut berbeza, namun inti pati sebenar daripada kitab itu tidak berbeza. Kitab-kitab itu membawa mesej yang sama dan yang paling asas adalah semua kitab memperkenalkan Allah sebagai Tuhan Yang Sebenar, Yang Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha Bijaksana yang menjadi pencipta alam ini.

  Dia (Allah) sahaja yang wajib disembah. Allah yang sama tidak pernah berubah, maka kerana itu wahyu-Nya pada umumnya tidak berubah pada perkara-perkara pokok. Wajiblah manusia seluruhnya beriman dengan Allah dengan melaksanakan tuntutan yang wujud dalam kitab-kitab tersebut tanpa dirubah dan dipinda.

  Seluruh Rasul-Rasul dari Adam a.s hingga kepada Muhammad s.a.w, mengajak manusia beriman kepada Allah Yang Esa, dengan mematuhi perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya.

  Firman Allah (mafhumnya): “Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan (al-Quran) kepadanya, dari Allah, tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikat-Nya, dan kitab-kitab-Nya dan Rasul-Rasul-Nya. (Mereka berkata) “Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari Rasul-Rasul-Nya. Mereka berkata lagi, “Kami dengar dan kami taat. (Kami pohonkan) keampunan-Mu wahai Tuhan kami, dan kepada-Mu jualah tempat kembali.” (Surah al-Baqarah, ayat 285)

  Semua Rasul disebut Rasulullah. Ertinya mereka semua adalah pesuruh Allah yang menerima wahyu dan menyamoaikan kepada manusia supaya sama-sama beriman kepada Allah.

  Logiknya, jika semua Nabi dan Rasul dari Allah yang sama, bagaimana mungkin ajaran mereka beoleh berbeza khususnya pada perkara yang asas?

  Sudah tentu, semuanya menyeru manusia beriman kepada Allah Yang Esa, percaya dengan kitab Allah yang diperturunkan melalui perantaraan malaikat, iaitu dari Allah mereka datang dan kepada-Nya mereka akan kembali.
  Perbezaan yang ketara dan pertelingkahan antara satu sama lain, yang akhirnya nampak bertentangan antara agama lain, disebabkan, utamanya kerana Yahudi menyalahkan Nasrani, Nasrani menyalahkan Yahudi dan kedua-duanya pula menyalahkan Islam.

  Islam pula menolak kefahaman yang dianuti oleh Yahudi dan Nasrani kerana tidak berpegang teguh dengan keaslian kitab-kitab Allah. Islam menolak kerana mereka mengubah ayat-ayat suci yang asal dalam kitab mereka.
  Apabila agama Allah, khususnya wahyu Ilahi, diubah dan dipinda atau ditukar dan ditokok atas kehendak manusia, khususnya orang beragama di antara mereka, maka rosaklah agama Allah. Ia telah mewujudkan percanggahan antara satu sama lain.

  Perihal berlakunya ubah pinda, tokok tambah terhadap agama yang dibawa oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad s.a.w., dikhabarkan Allah dalam firmannya (mafhumnya): “Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah Kalamullah (Kitab Taurat), dari tempat dan maksudnya yang sebenar, dan berkata kepada,”kami dengar”, (sedang mereka berkata dalam hati), “kami tidak akan menurut.” (Mereka berkata) “Tolonglah dengar, tuan tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk, serta (mereka mengatakan) ‘raa’ina’; (Tujuan kata-kata mereka yang tersebut) hanya memutarbelitkan perkataan mereka dan mencela agama Islam. Dan kalaulah mereka berkata, “kami dengan dan kami taat, dan dengarlah serta berilah perhatian kepada kami”, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih betul. Akan tetapi Allah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Oleh itu mereka tidak beriman kecuali dengan iman yang amat tipis.” (Surah an-Nisa, ayat 46)

  Perihal tokok tambah dan perubahan yang dilakukan dalam kitab-kitab (agama) terdahulu disebutkan Allah di dalam al-Quran antaranya Surah Maaidah (13 dan 41), al-Baqarah (75) dan banyak ayat-ayat lain.
  Oleh kerana itu, maka agama-agama sebelum Muhammad dan kitab-kitab mereka dimansuhkan Allah semuanya dan digantikan dengan al-Quran.

  Jika semua sudah kembali kepada al-Quran pastikan kesemuanya akan bersatu pada prinsip yang benar. Pertentangan yang berlaku antara sesama agama Allah, sebenarnya pertentangan bukan pada asas yang benar, tetapi kerana berlaku penyelewengan akibat tidak taat kepada perintah Allah.

  Nabi Isa a.s. memberitahu kepada pengikutnya bahawa sebelum beliau, Allah telah menurunkan Taurah dan Zabur. Jika penganut agama samawi boleh menerima Taurat, Zabur dan Injil sebagai kitab Allah, mengapa mereka tidak boleh menerima al-Quran?

  Begitu juga mengapa orang Yahudi percaya dan boleh menerima Ibrahim, Musa, Ayub, Ismail dan Yaakub sebagai Nabi, mengapa mereka tidak boleh percaya Isa sebagai Rasul? Begitu juga mereka harus menerima Muhammad sebagai Rasul yang diutuskan Allah.

  Inilah pokok yang mustahak untuk kita fahami, bahawasanya perbezaan yang wujud adalah kerana sifat manusia yang mengingkari Allah. Moga moga penjelasan ini memberi kefahaman kepada kita bersama.Waalhua’lam.

  (Di petik dari Syarah Prof Datuk Dr Haron Din)

  30/11/2011 Posted by | Tazkirah | , , | 1 Comment

  Gerakan Muslimin perlu berhati hati apabila berkerjasama dengan gerakan non muslim

  Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang yang bukan daripada kalangan kamu (saperti Yahudi, Nasrani, dan Munafiq) menjadi teman karib (yang dipercayai).Mereka tidak akan berhenti berusaha mendatangkan kesusahan kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu.Telah pun nyata (tanda) kebencian mereka pada pertuturan mulut mereka, dan apa yang tersembunyi oleh hati mereka lebih besar lagi.Sesungguhnya Kami telah jelaskan kepada kamu ayat ayat (Kami), jika kamu memahaminya (memikirkannya).

  “Awaslah! Kamu sahaja yang suka dan percayakan mereka, sedangkan mereka tidak suka kepada kamu.Kamu juga beriman kepada segala Kitab Allah (sedang mereka tidak beriman kepada Al Quran).Apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata,”Kami beriman”, tetapi apabila mereka berkumpul sesama sendiri, mereka mengigit hujung jari kerana geram bercampur marah (kepada kamu).Katakanlah (wahai Muhammad) : Marilah kamu kerana kemarahan kamu itu.Sesungguhnya Allah mengetahui tiap tiap isi hati.Jika kamu memperolihi kebaikan nescaya mereka bersedih hati (dendam).Tetapi jika kamu mendapat bencana  bersabar dan bertaqwa nescaya tipudaya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu.Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan”.

  [Al Quran Surah Ali Imran ayat 118-120]

  “…Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (QS. Ali Imran[3]: 118)

  “Awaslah! Kamu sahaja yang suka dan percayakan mereka (orang musyrikin) sedangkan mereka tidak suka kepada kamu . ” [Maksud Al Quran]

  Kawan baik konon – Husni Mesir sudah kena tipu

  Kawan konon – Gadafi Libya pun kena tipu

  PERNAH terjadi dalam sejarah umat Islam berkerjasama tetapi di tipu dan di rugikan oleh kaum musyrik dan munafiq Walhal sebelum itu puak Muslim sudah pernah lihat dan dengar tentang kejahatan (anti Islam) gerakan non Muslim diwaktu belum  mereka berkawan dengan mereka lagi.
  Terkini kita lihat bagaimana Hosni Mubarak, Mesir, di permainkan oleh kawannya Amerika.Dia berkerjasama dengan Amerika sanggup membelakangkan  OIC,  rakan rakan negara Islam lain dan rakyatnya sendiri  untuk melindungi Israel.Kesudahannya  dunia Islam dapat melihat apa sudah jadi kepada nya.Kebanggaan dan kesombongnya kerana dapat berkawan baik dengan Amerika musnah apabila di tikam dari belakang  oleh si musyrik laknat tu.Kenapa kawan tidak membantu kawan? Ini lah sifat orang musyrik yang jiwa mereka sampai bila bila tidak akan berkompromi dengan Islam!
  Sejarah juga telah memaparkan bagaimana seorang Wazir Kerajaan Bani Abbas pada zaman Khalifah Al-Muktasim berkerjasama dengan bangsa Tartar kerana bencikan khalifahnya sendiri.Atas kerjasama itu Wazir tersebut telah membuka rahsia rahsia kelemahan kerajaan nya sendiri kepada bangsa Tartar.
  Sejarah Nusantara sendiri juga ada memaparkan bagaimana di Indonesia ada gerakan Muslim sudi bekerjasama dengan gerakan komunis kerana bencinya kepada pemerintah (orang Islam) dan mahu berebut kuasa dari mereka.Tetapi akhirnya gerakan mereka (bersama gerakan komunis) tumpas di ganyang oleh rakyat .
  Di Malaysia sedang berlaku kerjasama seumpama ini.Satu gerakan Muslim (Umno) berkerjasama dengan gerakan non Muslim (MCA,MIC,Gerakan dan lain lain) atas matlamat mahu mempertahankan kuasa yang ada.Dan lagi satu gerakan Muslim (PAS) berkerjasama dengan gerakan non Muslim yang lain (DAP dan PKR) atas matlamat  mahu jatuhkan Umno agar dapat kuasa untuk memerintah negara.Kita lihat mereka bersekutu dengan menagih bantuan dari gerakan non muslim atas matlamat yang sama, yaitu, untuk menjatuhkan di antara satu sama lain.Bererti gerakan muslim yang satu mahu bunuh gerakan muslim yang lagi satu.Siapa yang akan untung akhirnya nanti? Anda kenatanya hati anda. Di pihak PAS awal awal lagi kita dapati perjanjian kerjasama PAS-DAP-PKR tidak memihak kepada Islam kerana dalam perjanjian tersebut termaktub persefahaman bahawa jika PAS mahu bersama dengan PR, matlamat pembentukan dan melaksanakan hukum syariat ( hudud) dan Negara Islam mesti di gugurkan.
  Apabila di tanya kepada mereka mengapa tagihkan kerjasama dengan gerakan non Muslim? Mengapa tidak berjuang secara solo saperti dulu.Kata mereka ini strategi politik.Mereka memberi alasan bahawa Rasulullah sendiri pernah berkerjasama dengan kaum musyrikin di Makkah dan Madinah.Untuk menunjukkan tindakkan mereka  itu betul mereka turunkan fakta fakta sejarah Rasul.Tetapi mereka hanya tunjukkan fakta fakta yang berpihak kepada tindakkan mereka sahaja.Mereka menyembunyikan beberapa fakta fakta yang mengkisahkan bahawa Rasulullah SAW dan kaum Muslimin di Madinah (dalam berkerjasama) pernah di tipu oleh musyrikin laknatullah? Sebagai contoh.Walaupun kerjasama Islam/Yahudi di ikat dengan Dustar al Madina atau Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah, namun Rasullullah telah di permainkan oleh puak Yahudi.Kaum Muslim yang jujur dengan perjanjian itu sebaliknya di perkotak katik kan.Ada kisah menceritakan bahawa oleh kerana kesempitan ekonomi umat Islam ketika itu, Rasulullah terpaksa meminjam wang dari kaum Yahudi.Tetapi setelah memberi pinjaman mereka mendesak Rasulullah supaya membayar sebelum cukup tempoh untuk membayarnya.Tersebut di dalam Hadis yang di riwayatkan oleh Anas, bahawasanya Rasulullah pernah menyuruh sahabat menghantar daging kambing yang di sembelihnya kepada jiran jirannya orang Yahudi.Rasulullah ingin menunjukkan betapa bertoleransi nya umat Islam terhadap penganut Yahudi dan Nasrani .Tetapi sikap yang baik ini mereka balas dengan cara jahat.Mereka memendam hasad dan dengki terhadap kemajuan umat Islam.Rupa rupanya  mereka tikam dari belakang, dengan senyap senyap memberi bantuan kepada musuh Islam memerangi Rasulullah SAW.Jelas ini sifat kaum musyrikin yang memang tidak boleh di percayai!
  Merujuk kepada Kitab Tafsir Al Azhar oleh Prof Dr Hamka tentang ayat 118 hingga 120 Surah Ali Imran,  kesimpulannya adalah besar  bahaya dan tinggi risiko bagi umat Islam berkawan  rapat dengan kaum musyrikin apabila ianya melibatkan agama.Dalam surah ini Allah mengingatkan orang mukmin menggunakan akal supaya dapat menilai siapa kawan dan siapa lawan.Dan Allah berpesan lagi bahawa orang mukmin itu jujur tetapi jangan di biarkan golongan munafiq dan musyrikin mengambil kesempatan atas kejujuran ini untuk mereka memasukkan jarum.


  DOA UNTUK PEJUANG AGAMA
  Ya Allah! ya Tuhan kami,Tolonglah tentera tentera Muslimin dan askar askar yang mengesakan Mudan binasakan orang orang kafir dan orang orang degil dan pembawa pembawa bidaahdan orang orang yang menyengutukan Mudan hancurkan lah musuh musuh mu, musuh musuh agama Islam dan tolonglah kami terhadap mereka wahai Tuhan sekalian alam.Ya Allah Ya Tuhan kami,Pecahkanlah kumpulan mereka dan turunkan siksa yang pedih keatas mereka dengan kekuasaan Mu, iYa Allah ya Tuhan kami,Tolonglah kami mengatasi kaum kafirYa Allah, ampunkanlah kami dari dosa dosa kami dan matikan kami sebagai orang Islam.Amiin!!!

  29/04/2011 Posted by | Politik dan Dakwah | | 2 Comments

     

  %d bloggers like this: