Fitrah Islami Online

Penyebar Ilmu dan Maklumat Islami

ISU YAQAZAH – PARA ULAMAK MUKTABAR AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH VS ‘MAULANA’ ASRI YUSOF

Jawapan Untuk Ustaz Asri Yusof yang Menyesatkan Umat Islam

Kami dapat isi seminar Habib – antara kecuaian Ulama dan kebingungan ummah, asri yusof seboleh-bolehnya cuba mengadakan kempen anti habaib Ahlus Sunnah Wal Jama’ah kepada umat Islam.

Antaranya menafikan yaqazah (bertemu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam dalam keadaan berjaga). Dakwan Asri Yusof ulamak dulu tak pernah jumpa Nabi dalam jaga. Dan katanya habaib suka kepada hadith dhoief.

Islam tetap tertegak dengan hujjah, melalui al Quran dan hadith serta syarahnya melalui alim ulamak yang alim kedua-dua sumber, Ijmak, Qiyas dan sumber lain yang telah dipersetujui oleh para ulamak. Bukan dengan cakap kosong, tunjuk youtube, dan peserta/pengikut yang jahil pula akan mengangguk-angguk, setuju, mengiyakan. Sewajarnya sifat jujur dan adil perlu ada dalam diri seorang alim yang mendapat gelaran ‘maulana’ , alim hadith dalam membentangkan sesuatu isu apatah lagi sekiranya ia ada perbahasan di kalangan para ulamak muktabar mengenainya. Bukan syok sendiri untuk mengelabui kebenaran.

Dalil Hadith SAHIH

Antara dalilnya adalah zahir hadis berikut yang menunjukkan seseorang yang soleh boleh bertemu secara sedar atau jaga (yaqazah) dengan Rasulullah s.a.w., tetapi dengan syarat mestilah pernah bertemu dahulu secara mimpi (ru’ya) dengan baginda s.a.w. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

« من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي» “Sesiapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara yaqazah (di dalam keadaan jaga), kerana syaitan tidak boleh menyerupaiku”. [Hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Lafaznya dari al-Bukhari]

Antara ulama yang mengatakan atau mengiktiraf kemungkinan boleh bertemu secara sedar atau jaga (yaqazah) dengan Rasulullah s.a.w. ialah:

1. Imam Ibn Abi Jamrah al-Maliki dalam Bahjah al-Nufus.

2. Al-‘Allamah Ahmad al-Nafrawi al-Maliki dalam Syarh Risalah Ibn Abi Zayd.

3. al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam Fathul Bari Syarh Sahih al-Bukhari.

4. al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti dalam Tanwir al-Halak fi Imkan Ru’yah an-Nabi wa al-Malak.

5. Imam al-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim.

6. Imam al-Ghazali dalam al-Munqiz min al-Dhalal.

7. Imam Syihabuddin al-Qarafi,

8. Imam ‘Afif al-Din al-Yafi‘i al-Syafi‘i dalam (

روض الرياحين). 9. Al-‘Allamah Ibn al-Haj al-Maliki dalam al-Madkhal.

10. Al-Qadhi Ibnu al-‘Arabi al-Maliki dalam kitabnya (

قانون التأويل). 11. Imam Ibn ‘Ata’illah al-Sakandari (w. 709H) dalam kitab Lata’if al-Minan.

12. Al-Qadhi Syaraf al-Din al-Barizi dalam (توثيق عرى الإيمان).

13. Imam Tajuddin al-Subki.

14. Imam al-Qurtubi dalam (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة).

15. Al-‘Allamah Ibn Battal al-Maliki

16. Al-‘Allamah Ibn al-Tin

17. Imam ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam dalam al-Qawa’id al-Kubra. 18. Al-‘Allamah Mulla ‘Ali al-Qari dalam Syarh al-Syama’il.

19. Al-Qadhi Ibn al-Munayyir.

20. Imam Ibn Daqiq al-‘Id.

21. Imam ‘Abd al-Wahhab al-Sya‘rani dalam beberapa kitabnya. 22. Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki dalam al-Fatawa al-Hadithiyyah.

23. Al-‘Allamah ‘Abd al-Ra’uf al-Munawi dalam Faydh al-Qadir.

24. Syeikh ‘Abdul Qadir bin ‘Abdullah al-‘Idrus (w. 1038H) dalam kitabnya al-Nurus Safir ‘an Akhbaril Qarnil ‘Asyir.

25. Imam Abu al-‘Abbas al-Qurtubi dalam al-Mufhim.

26. Imam al-Qastallani dalam al-Mawahib al-Laduniyyah.

27. Imam al-Baqillani.

28. Al-‘Allamah Sadruddin al-Qunawi dalam Syarh al-Arba‘in.

29. Al-‘Allamah Burhanuddin al-Biqa’i dalam al-Hawi.

30. Al-Qadhi ‘Iyadh al-Maliki.

31. Al-‘Allamah al-Maziri.

32. Al-‘Allamah Nuruddin al-Iji.

33. Al-‘Allamah ‘Abd al-Ghani al-Nabulsi dalam Syarh Salawat al-Jaylani.

34. Syeikh Ahmad ibn ‘Ajibah al-Hasani (w. 1224H) dalam al-Futuhat al-Ilahiyyah.

35. Al-‘Allamah Syeikh Ibn ‘Allan al-Siddiqi.

36. Al-‘Allamah Najmuddin al-Ghazi dalam kitabnya al-Kawakib al-Sa’irah.

37. Imam Syah Waliy Allah al-Dihlawi dalam al-Durr al-Thamin.

38. Al-‘Allamah al-Alusi dalam tafsir Ruh al-Ma’ani.

39. Sayyid ‘Abdul Rahman al-‘Idrus dalam kitab Syarh Salawat al-Badawi.

40. Syeikh ‘Ali al-Ajhuri al-Maliki dalam al-Nur al-Wahhaj.

41. Syeikh Muhammad al-Khalili dalam al-Fatawa.

42. Syeikh ‘Abdullah Sirajuddin al-Halabi dalam al-Solat ‘ala al-Nabiy.

43. Al-‘Allamah Syeikh Yusuf al-Nabhani dalam Sa‘adah al-Darayn, Syawahidul Haq dan Jami‘ Karamatil Auliya’.

44. Syeikh Badi‘ al-Zaman Sa‘id al-Nursi.

45. Syeikh Ibrahim al-Bajuri dalam Syarh al-Syama’il.

46. Syeikh Muhammad Hasanain Makhluf.

47. Syeikh Abu al-Qasim Muhammad al-Hafnawi dalam Ta’rif al-Khalaf.

48. Al-‘Allamah Dr. ‘Abdul Halim Mahmud, Syeikhul Azhar.

49. Al-‘Allamah Sayyid ‘Abdullah al-Siddiq al-Ghumari dalam kitabnya Fadha’ilun Nabi SAW.

50. Al-‘Allamah Dr. Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki dalam al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah.

51. Al-‘Allamah Dr. Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti.

52. Al-Allamah Dr. ‘Ali Jum‘ah, Mufti Mesir dalam al-Bayan.

53. Dr. ‘Umar ‘Abdullah Kamil,

54. Dr. Mahmud al-Zayn.

55. Datuk Seri Maharaja Awang Haji Ismail bin Umar Abdul Aziz, Mufti Brunei.

Sila rujuk, kitab al-Durr al-Thamin fi Mubasysyarat al-Nabi al-Amin SAW susunan Imam al-Mujaddid Syah Wali Allah al-Dihlawi yang menghimpunkan 40 peristiwa bertemu Rasulullah s.a.w. secara mimpi dan jaga.

Bahkan ramai dari kalangan alim ulama tariqat-tariqat sufi ini adalah pemelihara-pemilhara sunnah baginda s.a.w. baik sunnah yang zahir mahupun sunnah yang batin. Berapa banyak rahmat dan manfaat rohani yang tersebar di seluruh dunia sama ada kita sedari ataupun tidak, disebabkan usaha-usaha mereka.

Kata al-‘Allamah Ibn Al-Haj dalam kitab al-Madkhal (3/194):

“Sebahagian orang mendakwa melihat Nabi s.a.w. secara yaqazah, sedangkan ia merupakan satu perbahasan yang sempit (sukar) untuk diperbahaskan. Amat sedikitlah dari kalangan mereka yang mengalaminya, kecuali terhadap mereka yang amat mulia di zaman ini. Walau bagaimanapun, kami tidak mengingkari sesiapa yang mengaku pernah mengalaminya, dari kalangan orang-orang yang mulia yang dipelihara oleh Allah s.w.t. zahir dan batin mereka.” Wallahu a’lam.

Antara alim ulamak/orang soleh yang pernah mengalami yaqazah :

Antara mereka ialah; Syeikh ‘Abdul Qadir al-Jailani, Syeikh Abu al-Hasan al-Syazili, Imam Abu al-‘Abbas al-Qurtubi, Syeikhul-Akbar Muhyiddin Ibn al-‘Arabi, Syeikh Khalifah bin Musa, Syeikh Abu al-‘Abbas al Mursi (w. 686H), Syeikh Abu ‘Abdillah al-Qurasyi, Syeikh Kamaluddin al-Adfawi, Syeikh ‘Ali al-Wafa’i, Syeikh ‘Abd al-Rahim al-Qinawi, Syeikh Abu Madyan al-Maghribi, al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti, Syeikh ‘Ali al-Khawwas, Syeikh Ibrahim al-Matbuli, Imam Abu al-‘Abbas al-Qastallani, Syeikh Abu al-Su‘ud ibn Abi al-‘Asya’ir, Syeikh Ibrahim al-Dusuqi, Sayyid Nuruddin al-Iji, Syeikh Ahmad al-Zawawi, Syeikh Mahmud al-Kurdi, Syeikh Ahmad bin Thabit al-Maghribi, Imam al-Sya‘rani, Syeikh Abu al-Mawahib al-Syazili, Syeikh Nuruddin al-Syuni, al-Habib ‘Umar bin ‘Abdul Rahman al-‘Attas (penyusun Ratibul ‘Attas), Sayyidi ‘Abd al-‘Aziz al-Dabbagh, Syeikh Muhammad bin Abi al-Hasan al-Bakri, Sayyidi Ahmad bin Idris, Syeikh Ahmad al-Tijani dan lain-lain.

Sumber :

Mukhlis: Siri 1: http://mukhlis101.multiply.com/journal/item/112 Siri 2: http://mukhlis101.multiply.com/journal/item/111 Siri 3: http://mukhlis101.multiply.com/journal/item/110 – Rawd al-Rayyahin, http://cb.rayaheen.net – Multaqa al-Nukhbah, http://www.nokhbah.net – Masalah Berjumpa Rasulullah Ketika Jaga Selepas Wafatnya (terjemahan) oleh Husain Hasan Toma‘i. – Sa‘adah al-Darayn oleh al-‘Allamah Syeikh Yusuf al-Nabhani. – Fatwa Mufti Brunei, download : yaqazah-fatwa-mufti-brunei. – al-Muqizah fi Ru’yah al-Rasul SAW fil Yaqazah oleh Syeikh Hisyam bin ‘Abd al-Karim al-Alusi, download: http://www.almijhar.org/book/almokza.pdf – Tariqah al-Ahmadiah al-Idrisiah, http://www.ahmadiah-idrisiah.com/article-Yaqazah-pandangan-…

Rujuk :

1. http://sawanih.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

2. http://sawanih.blogspot.com/…/jawapan-ringkas-terhadap-tuli…

Sekian ramai alim ulamak yang pakar hadith dan feqah mengiktiraf berlakunya yaqazah dan yang pernah mengalaminya tetapi asri yusuf mengatakan ia tidak pernah berlaku ? Kebiadapan ilmuwan ini walaupun ada ilmu tetapi berbohong dan menipu dengan mempergunakan ilmu hadithnya. Sekiranya mengikut ilmu jarh wa at ta’dil. Thiqahnya tiada. Bayangkan jika ada hadith yang diriwayatkannya hanya jatuh pada dhoief dan maudhuk.

Wallahua’lam bissowab.

Advertisements

5 April 2015 - Posted by | Aqidah, Bicara Ulama, Ibadah, Q & A (Soal Jawab), Tasauf |

3 Comments »

 1. Siapa diantara sahabat rasulullah SAW yg pernah bertemu dengan rasulullah secara yaqazah selepas wafatnya rasulullah SAW..? jika ada sila sertakan dalil sahihnya sekali.
  Kemudian tolong ditanyakan kpd para syeikh yg mengaku bertemu nabi SAW secara yaqazah..tlg tanyakan persoalan diantara saidina ali r.h berperang dgn muawiyah r.h siapa yg benar..ramai sshabat terlibat dn keliru siapa yg benar..tiada pula sahabat bertemu rasulullah saw secara yaqazah dn bertanyakan siapa yg benar…bukankh mudah tidak perlu berperang…hanya berqasidah rasulullah saw hadir??

  Like

  Comment by mk | 12 June 2015 | Reply

  • Assalamualaikum wbt.
   Persoalan tuan sudah terjawab dalam posting ini. Sila baca semula dengan teliti.

   Antara ulama yang mengatakan atau mengiktiraf kemungkinan boleh bertemu secara sedar atau jaga (yaqazah) dengan Rasulullah s.a.w. ialah:

   1. Imam Ibn Abi Jamrah al-Maliki dalam Bahjah al-Nufus.

   2. Al-‘Allamah Ahmad al-Nafrawi al-Maliki dalam Syarh Risalah Ibn Abi Zayd.

   3. al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam Fathul Bari Syarh Sahih al-Bukhari.

   4. al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti dalam Tanwir al-Halak fi Imkan Ru’yah an-Nabi wa al-Malak.

   5. Imam al-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim.

   6. Imam al-Ghazali dalam al-Munqiz min al-Dhalal.

   7. Imam Syihabuddin al-Qarafi,

   8. Imam ‘Afif al-Din al-Yafi‘i al-Syafi‘i dalam (

   روض الرياحين). 9. Al-‘Allamah Ibn al-Haj al-Maliki dalam al-Madkhal.

   10. Al-Qadhi Ibnu al-‘Arabi al-Maliki dalam kitabnya (

   قانون التأويل). 11. Imam Ibn ‘Ata’illah al-Sakandari (w. 709H) dalam kitab Lata’if al-Minan.

   12. Al-Qadhi Syaraf al-Din al-Barizi dalam (توثيق عرى الإيمان).

   13. Imam Tajuddin al-Subki.

   14. Imam al-Qurtubi dalam (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة).

   15. Al-‘Allamah Ibn Battal al-Maliki

   16. Al-‘Allamah Ibn al-Tin

   17. Imam ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam dalam al-Qawa’id al-Kubra. 18. Al-‘Allamah Mulla ‘Ali al-Qari dalam Syarh al-Syama’il.

   19. Al-Qadhi Ibn al-Munayyir.

   20. Imam Ibn Daqiq al-‘Id.

   21. Imam ‘Abd al-Wahhab al-Sya‘rani dalam beberapa kitabnya. 22. Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki dalam al-Fatawa al-Hadithiyyah.

   23. Al-‘Allamah ‘Abd al-Ra’uf al-Munawi dalam Faydh al-Qadir.

   24. Syeikh ‘Abdul Qadir bin ‘Abdullah al-‘Idrus (w. 1038H) dalam kitabnya al-Nurus Safir ‘an Akhbaril Qarnil ‘Asyir.

   25. Imam Abu al-‘Abbas al-Qurtubi dalam al-Mufhim.

   26. Imam al-Qastallani dalam al-Mawahib al-Laduniyyah.

   27. Imam al-Baqillani.

   28. Al-‘Allamah Sadruddin al-Qunawi dalam Syarh al-Arba‘in.

   29. Al-‘Allamah Burhanuddin al-Biqa’i dalam al-Hawi.

   30. Al-Qadhi ‘Iyadh al-Maliki.

   31. Al-‘Allamah al-Maziri.

   32. Al-‘Allamah Nuruddin al-Iji.

   33. Al-‘Allamah ‘Abd al-Ghani al-Nabulsi dalam Syarh Salawat al-Jaylani.

   34. Syeikh Ahmad ibn ‘Ajibah al-Hasani (w. 1224H) dalam al-Futuhat al-Ilahiyyah.

   35. Al-‘Allamah Syeikh Ibn ‘Allan al-Siddiqi.

   36. Al-‘Allamah Najmuddin al-Ghazi dalam kitabnya al-Kawakib al-Sa’irah.

   37. Imam Syah Waliy Allah al-Dihlawi dalam al-Durr al-Thamin.

   38. Al-‘Allamah al-Alusi dalam tafsir Ruh al-Ma’ani.

   39. Sayyid ‘Abdul Rahman al-‘Idrus dalam kitab Syarh Salawat al-Badawi.

   40. Syeikh ‘Ali al-Ajhuri al-Maliki dalam al-Nur al-Wahhaj.

   41. Syeikh Muhammad al-Khalili dalam al-Fatawa.

   42. Syeikh ‘Abdullah Sirajuddin al-Halabi dalam al-Solat ‘ala al-Nabiy.

   43. Al-‘Allamah Syeikh Yusuf al-Nabhani dalam Sa‘adah al-Darayn, Syawahidul Haq dan Jami‘ Karamatil Auliya’.

   44. Syeikh Badi‘ al-Zaman Sa‘id al-Nursi.

   45. Syeikh Ibrahim al-Bajuri dalam Syarh al-Syama’il.

   46. Syeikh Muhammad Hasanain Makhluf.

   47. Syeikh Abu al-Qasim Muhammad al-Hafnawi dalam Ta’rif al-Khalaf.

   48. Al-‘Allamah Dr. ‘Abdul Halim Mahmud, Syeikhul Azhar.

   49. Al-‘Allamah Sayyid ‘Abdullah al-Siddiq al-Ghumari dalam kitabnya Fadha’ilun Nabi SAW.

   50. Al-‘Allamah Dr. Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki dalam al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah.

   51. Al-‘Allamah Dr. Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti.

   52. Al-Allamah Dr. ‘Ali Jum‘ah, Mufti Mesir dalam al-Bayan.

   53. Dr. ‘Umar ‘Abdullah Kamil,

   54. Dr. Mahmud al-Zayn.

   55. Datuk Seri Maharaja Awang Haji Ismail bin Umar Abdul Aziz, Mufti Brunei.

   Terima kasih

   Like

   Comment by amri el wahab | 17 June 2015 | Reply

  • Assalamualaikum wbt.Tuan MK,
   Terma kasih di atas persoalan Tuan.

   Persoalan tuan sudah terjawab dalam posting ini. Sila baca semula dengan teliti.

   Antara ulama yang mengatakan atau mengiktiraf kemungkinan boleh bertemu secara sedar atau jaga (yaqazah) dengan Rasulullah s.a.w. ialah:

   1. Imam Ibn Abi Jamrah al-Maliki dalam Bahjah al-Nufus.

   2. Al-‘Allamah Ahmad al-Nafrawi al-Maliki dalam Syarh Risalah Ibn Abi Zayd.

   3. al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam Fathul Bari Syarh Sahih al-Bukhari.

   4. al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti dalam Tanwir al-Halak fi Imkan Ru’yah an-Nabi wa al-Malak.

   5. Imam al-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim.

   6. Imam al-Ghazali dalam al-Munqiz min al-Dhalal.

   7. Imam Syihabuddin al-Qarafi,

   8. Imam ‘Afif al-Din al-Yafi‘i al-Syafi‘i dalam (

   روض الرياحين). 9. Al-‘Allamah Ibn al-Haj al-Maliki dalam al-Madkhal.

   10. Al-Qadhi Ibnu al-‘Arabi al-Maliki dalam kitabnya (

   قانون التأويل). 11. Imam Ibn ‘Ata’illah al-Sakandari (w. 709H) dalam kitab Lata’if al-Minan.

   12. Al-Qadhi Syaraf al-Din al-Barizi dalam (توثيق عرى الإيمان).

   13. Imam Tajuddin al-Subki.

   14. Imam al-Qurtubi dalam (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة).

   15. Al-‘Allamah Ibn Battal al-Maliki

   16. Al-‘Allamah Ibn al-Tin

   17. Imam ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam dalam al-Qawa’id al-Kubra. 18. Al-‘Allamah Mulla ‘Ali al-Qari dalam Syarh al-Syama’il.

   19. Al-Qadhi Ibn al-Munayyir.

   20. Imam Ibn Daqiq al-‘Id.

   21. Imam ‘Abd al-Wahhab al-Sya‘rani dalam beberapa kitabnya. 22. Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki dalam al-Fatawa al-Hadithiyyah.

   23. Al-‘Allamah ‘Abd al-Ra’uf al-Munawi dalam Faydh al-Qadir.

   24. Syeikh ‘Abdul Qadir bin ‘Abdullah al-‘Idrus (w. 1038H) dalam kitabnya al-Nurus Safir ‘an Akhbaril Qarnil ‘Asyir.

   25. Imam Abu al-‘Abbas al-Qurtubi dalam al-Mufhim.

   26. Imam al-Qastallani dalam al-Mawahib al-Laduniyyah.

   27. Imam al-Baqillani.

   28. Al-‘Allamah Sadruddin al-Qunawi dalam Syarh al-Arba‘in.

   29. Al-‘Allamah Burhanuddin al-Biqa’i dalam al-Hawi.

   30. Al-Qadhi ‘Iyadh al-Maliki.

   31. Al-‘Allamah al-Maziri.

   32. Al-‘Allamah Nuruddin al-Iji.

   33. Al-‘Allamah ‘Abd al-Ghani al-Nabulsi dalam Syarh Salawat al-Jaylani.

   34. Syeikh Ahmad ibn ‘Ajibah al-Hasani (w. 1224H) dalam al-Futuhat al-Ilahiyyah.

   35. Al-‘Allamah Syeikh Ibn ‘Allan al-Siddiqi.

   36. Al-‘Allamah Najmuddin al-Ghazi dalam kitabnya al-Kawakib al-Sa’irah.

   37. Imam Syah Waliy Allah al-Dihlawi dalam al-Durr al-Thamin.

   38. Al-‘Allamah al-Alusi dalam tafsir Ruh al-Ma’ani.

   39. Sayyid ‘Abdul Rahman al-‘Idrus dalam kitab Syarh Salawat al-Badawi.

   40. Syeikh ‘Ali al-Ajhuri al-Maliki dalam al-Nur al-Wahhaj.

   41. Syeikh Muhammad al-Khalili dalam al-Fatawa.

   42. Syeikh ‘Abdullah Sirajuddin al-Halabi dalam al-Solat ‘ala al-Nabiy.

   43. Al-‘Allamah Syeikh Yusuf al-Nabhani dalam Sa‘adah al-Darayn, Syawahidul Haq dan Jami‘ Karamatil Auliya’.

   44. Syeikh Badi‘ al-Zaman Sa‘id al-Nursi.

   45. Syeikh Ibrahim al-Bajuri dalam Syarh al-Syama’il.

   46. Syeikh Muhammad Hasanain Makhluf.

   47. Syeikh Abu al-Qasim Muhammad al-Hafnawi dalam Ta’rif al-Khalaf.

   48. Al-‘Allamah Dr. ‘Abdul Halim Mahmud, Syeikhul Azhar.

   49. Al-‘Allamah Sayyid ‘Abdullah al-Siddiq al-Ghumari dalam kitabnya Fadha’ilun Nabi SAW.

   50. Al-‘Allamah Dr. Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki dalam al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah.

   51. Al-‘Allamah Dr. Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti.

   52. Al-Allamah Dr. ‘Ali Jum‘ah, Mufti Mesir dalam al-Bayan.

   53. Dr. ‘Umar ‘Abdullah Kamil,

   54. Dr. Mahmud al-Zayn.

   55. Datuk Seri Maharaja Awang Haji Ismail bin Umar Abdul Aziz, Mufti Brunei.

   Terima kasih

   Like

   Comment by amri el wahab | 17 June 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: